Suport a la Tasca Escolar

Els Tallers de Suport a la Tasca Escolar són activitats de suport a l'aprenentatge que aporten eines per ajudar l'alumnat social i culturalment desafavorit a adquirir hàbits i tècniques d'organització i estudi, a planificar el treball escolar, usar i apofitar els recursos que hi ha al seu entorn més immediat, per promoure una actitud positiva vers l'aprenentatge, amb l'objectiu últim de proporcionar unes millors condicions per al seguiment del currículum escolar.

Enguany se'n fan 15 en tot el territori, entre primària i secundària. Van començar al gener de 2016 i duraran fins a final de curs . Els monitors i monitores van realitzar una sessió de formació i reflexió.